Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss, 
säkrast är via mejl!

Tisdag - torsdag 08.00 - 16.30

Mejla eller ring:
 
Tel: 070 250 52 83
E-post: chevelle69@telia.com

eller besök oss på:

R. K. Stålteknik
Hällvreten 101, Harbo

Miljöpolicy

R. Karlsson Stålteknik (R.K.S) ser miljöfrågorna som en del i allt som görs och miljöhänsyn ska därför beaktas. R.K.S ska aktivt delta i utvecklingen av miljöanpassade och effektiva energi- och tekniklösningar samtidigt som det tas hänsyn till lösningarnas livscykel.
R.K.S;s handlande ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad hushållning av naturresurser samt till minskad klimatpåverkan.
Det är företagets uttalade policy att utföra alla kontroller som är praktiskt möjliga för att möta, förbättra eller utveckla alla nödvändiga eller önskade krav för att ständigt förbättra miljön.

Miljökrav

Vid all upphandling ska R.K.S upphandla de varor, tjänster och entreprenader som kan bedömas vara minst skadliga för människor och miljö. En helhetssyn för påverkan av miljön ska prägla upphandlingen med avseende både på den yttre miljön och arbetsmiljön.
Hänsyn till livscykelperspektivet bör också tas i samband med olika former av upphandlingar/inköp.
För samtliga fordon, oavsett drivmedel, ska en så hög energieffektivitet som möjligt eftersträvas. Det resurseffektivaste motoralternativet som är anpassat för uppgiften ska väljas.

Dataskydd personuppgifter (GDPR)

Vad gör R. Karlsson Stålteknik med personuppgifter?
Karlsson Stålteknik (R.K.S.) behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som företag. Målet med uppdraget är att tillhandahålla högklassig prototyptillverkning, småskalig serietillverkning, reparation och ombyggnad av maskiner/motorer och entreprenadarbeten. 
All behandling av personuppgifter inom R.K.S. ska utföras som en del av vårt uppdrag. Behandlingen skall ha en rättslig grund. I förhållande till kunder är det ofta som ett led i beställningen och bokföringsregler. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet får behandlas.
Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas kan du som kund få genom att ansöka om ett registerutdrag.

Vilka personuppgifter samlar R.K.S. in?
Vid R.K.S. finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är kund, underleverantör, deltagare i ett entreprenadsprojekt eller om du av annan anledning har kontaktat R.K.S.
Den mesta av denna information får vi oftast direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Kreditbedömning och/eller Skatteverket. Varför detta eventuellt görs informerar vi om i det enskilda fallet.
De personuppgifter vi behandlar är ofta något av det nedanstående:

  • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Person-/organisationsnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att bokföringsmässigt säkerställa informationen om dig.
  • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
  • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor (”cookies”).

Hur skyddas dina personuppgifter?
R.K.S. ansvarar för att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna innefattar en bedömning av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet (kallat KRT) för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för tekniska och andra skyddsåtgärder. Det kan t.ex. innebära att enbart behöriga personer får tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade IT-miljöer och att uppgifterna säkerhetskopieras.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?
Mycket av den information som finns vid R.K.S. utgörs av inte av allmänna handlingar.
Utöver detta kan dina uppgifter användas i vårt arbete med partners inom arbetsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan oss. Vi behandlar också uppgifter som ett led på grund av en rättslig förpliktelse som R.K.S.
En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som vi måste uppfylla enligt lag eller med stöd i lag, men som inte direkt ingår i våra myndighetsuppgifter.
Vid överföring av personuppgifter till annan part skyddar vi dem med de juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra utan stöd i lag.

Hur länge sparar R.K.S. personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.
Om du är kund eller leverantör behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att suppfylla bokföringslagen.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi delar inte personuppgifter med andra länder inom eller utom EU/EES (t.ex. USA).